Splošni pogoji poslovanja

Urška Kamenik s.p.,
Ravne 70a,
3325 Šoštanj,
Slovenija

Matična številka: 9148060000
Davčna številka: 24824704
E-naslov: info@uconnect-solutions.com

O podjetju:
Urška Kamenik s.p. se ukvarja s spletno prodajo profesionalnih tečajev komunikacije, vključno z neverbalno komunikacijo, verbalno komunikacijo in drugimi programi osebnega razvoja, namenjenimi izboljšanju vodstvenih in medosebnih veščin.

Splošno
 1. Splošni pogoji poslovanja
  1. Splošni pogoji poslovanja (v nadaljevanju “splošni pogoji”) podjetja Urška Kamenik s.p. (v nadaljevanju “podjetje”) so sestavni del vseh pogodb med podjetjem in kupci izdelkov ali storitev (v nadaljevanju “stranke”), ki poslujejo s podjetjem.
  2. Določbe splošnih pogojev veljajo tudi za vse ponudbe, (pred)račune, predpogodbe, pravne izjave in druge storitve, ki izhajajo iz poslovanja med podjetjem in stranko.
  3. Uporaba izrazov:
   – Stranka je fizična ali pravna oseba, ki je v pravnem razmerju s podjetjem, ne glede na njeno pravno ali statusno obliko.
   – Potrošnik je vsaka stranka, ki je fizična oseba in pridobi ali uporablja blago ali storitve podjetja za osebne namene ali za namene zunaj svoje poklicne dejavnosti.
   – Ponudba je splošni izraz za ponudbo v različnih oblikah, predračune ali druge oblike predlogov za sklenitev pogodbe, ki jih podjetje posreduje stranki.
   – Pogodba je pisni dogovor med podjetjem in stranko. Ponudba ali predračun, ki ga podjetje pošlje stranki in ga stranka sprejme ali potrdi, se prav tako šteje za pogodbo. Splošni pogoji so sestavni del vsake pogodbe.
   Predmet pogodbe se nanaša na izdelke, ki so vsi izdelki iz prodajnega kataloga podjetja.
  4. Načelo odpreme velja za obveščanje stranke o dostavi, sklenitvi, odstopu ali spremembi pogodbe in vseh drugih informacijah. To pomeni, da je datum obvestila stranki datum, ko podjetje pošlje obvestilo prek komunikacijskega sredstva.
  5. Podjetje bo stranko obveščalo prek e-pošte, redne pošte, telefona ali na kateri koli drug dogovorjen način.
 2. Uporaba splošnih pogojev
  1. Splošni pogoji imajo prednost; zato popolnoma nadomeščajo manjkajoče, različne in nasprotujoče si pogodbene določbe med podjetjem in stranko.
  2. Splošni pogoji nadomeščajo kakršne koli splošne pogoje in druge dokumente stranke, razen če podjetje pisno izrecno izključi uporabo splošnih pogojev.
  3. Splošni pogoji so sestavni del pogodb, sklenjenih med stranko in podjetjem. S podpisom pogodbe ali vstopom v drugo pogodbeno razmerje stranka v celoti sprejema vsebino splošnih pogojev in potrjuje, da je v celoti seznanjena z vsebino splošnih pogojev.
  4. Splošni pogoji so dostopni na spletni strani: https://uconnect-solutions.com/terms-and-conditions/. Splošni pogoji so na voljo tudi na poslovnem naslovu podjetja v fizični obliki.
  5. Oddaja veljavnega naročila v spletni trgovini podjetja se šteje za podpisano pogodbo.
 3. Spremembe splošnih pogojev
  1. V primeru spremembe splošnih pogojev postanejo spremembe za stranko zavezujoče na dan, ko se stranka z njimi seznani.
  2. Šteje se, da je stranka seznanjena s spremembami splošnih pogojev v času objave sprememb na spletni strani https://uconnect-solutions.com/terms-and-conditions/ in ob prejemu obvestila o spremembi. S tem se šteje, da stranka soglaša s spremembami splošnih pogojev.
  3. Stranka, ki se ne strinja s spremembami splošnih pogojev, mora v 2 dneh po prejemu obvestila o spremembi podjetju predložiti pisno izjavo o nestrinjanju. Če stranka v določenem roku ne sporoči svojega nestrinjanja s spremembami splošnih pogojev, se šteje, da se strinja s spremembami.
  4. Če stranka poda izjavo, da se ne strinja s spremenjenimi splošnimi pogoji, ima podjetje pravico odstopiti od pogodbe.
  5. V primeru, da je katera koli določba pogodbe ali splošnih pogojev neveljavna ali neizvršljiva ali če nastane pravna praznina, to ne vpliva na druge določbe pogodbe ali splošnih pogojev, pri čemer se pogodbenici dogovorita, da namesto neveljavnih, neizvršljivih ali neobstoječih določb veljajo določbe, ki so najbližje namenu pogodbe.
  6. Podjetje in stranka lahko izključita uporabo posameznih določb splošnih pogojev, če so takšne določbe v neskladju z določbami pogodbe ali splošnim namenom pogodbe.
 4. Splošne določbe
  1. Stranka je dolžna podjetje obvestiti o vseh informacijah in dejstvih, ki so pomembna za vzpostavitev in nadaljevanje pravnega razmerja med stranko in podjetjem (sprememba prebivališča ali sedeža, sprememba lastništva ali pravno-organizacijske oblike, insolventnost itd.).
  2. Podjetje zbira določene osebne podatke strank. Vrste osebnih podatkov, namen njihove obdelave in pravna podlaga za obdelavo so urejeni s Politiko zasebnosti, ki je sestavni del splošnih pogojev. Stranke se lahko seznanijo z določbami Politike zasebnosti na spletni strani podjetja [URL na spletni naslov].
  3. Vse specifikacije in informacije v zvezi z težo, dimenzijami, ceno, prostornino, tehnične ali druge informacije, vključene v kataloge, ponudbe, oglase, fotografije, cenike ali druge podobne oblike, se štejejo le kot informativni vodniki in niso nujno točne in zavezujoče. Te informacije na noben način ne predstavljajo zavezujoče ponudbe za podjetje. Stranka se ne more zanašati na te oblike zapisov ali oglasov, temveč se lahko zanaša le na informacije, vsebovane v individualizirani ponudbi ali pogodbi.
  4. Podjetje si pridržuje pravico do spremembe specifikacij ali informacij, opisanih v prejšnjem členu, brez predhodnega obvestila stranki, pri čemer so specifikacije in informacije zavezujoče le, če so vsebovane v pogodbi.
  5. Ti splošni pogoji so sestavljeni v angleškem jeziku in angleški jezik prevladuje pri njihovi razlagi. S sprejetjem teh splošnih pogojev stranka potrjuje, da razume angleški jezik in je sprejela te splošne pogoje kot take.
 5. Cene
  1. Cene, prikazane na spletni strani podjetja, se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila.
  2. Cene so zavezujoče od trenutka, ko podjetje pošlje stranki e-poštno sporočilo o potrditvi naročila. V primeru, da so podatki o cenah napačni ali se cene spremenijo med obdelavo naročila, ima stranka pravico odstopiti od pogodbe.
  3. V primeru dostave izdelkov je standardna embalaža vključena v ceno izdelka. Dodatni stroški embalaže in transporta blaga se podjetju dodatno zaračunajo po ceni, določeni v ceniku ali po ceni, dogovorjeni med podjetjem in stranko.
 6. Načini plačila
  1. Podjetje omogoča naslednje načine plačila:
   – Plačilo preko plačilnega naloga,
   – Plačilo preko debetne ali kreditne kartice (MasterCard, Visa, Visa Electron, BA Maestro) preko Stripe vmesnika.
  2. Varnost osebnih podatkov in plačil je v domeni ponudnikov plačilnih storitev. Za vse ostalo podjetje uporablja ustrezna tehnična in organizacijska sredstva za zagotavljanje varnosti in zaupnosti osebnih podatkov in plačilnih informacij.
 7. Izstavljanje računov
  1. Podjetje pošlje stranki račun za naročeno blago ali storitev v obliki PDF dokumenta na e-poštni naslov, ki ga stranka navede ob registraciji na spletni strani podjetja. Pogodba je stranki na voljo na pisno zahtevo in je predmet dogovora med podjetjem in stranko za določene storitve (svetovanje, program BTR, tržna analiza in organizacija dogodkov).
  2. Stranka je odgovorna za pregled vseh informacij in specifikacij naročila pred oddajo naročila. Naknadni ugovori glede nepravilnosti izdanih računov so nerelevantni.
 8. Lastništvo
  1. Če ni drugače dogovorjeno v pogodbi med podjetjem in stranko, podjetje ohranja izključno lastništvo, avtorske in sorodne pravice do vseh dokumentov, potrebnih ali zagotovljenih v zvezi s sklenitvijo in/ali izvršitvijo pogodbe.
 9. Zaupne informacije
  1. Pogodbe, sklenjene med podjetjem in stranko, predstavljajo zaupne informacije. Vse informacije, ki jih podjetje posreduje stranki pred sklenitvijo pogodbe, kot so različni priročniki, navodila, tabele, ceniki, poslovne ali finančne informacije itd., se prav tako štejejo za zaupne informacije. Stranka se zavezuje, da bo zaupne informacije podjetja varovala v zasebnosti za čas trajanja pogodbenega razmerja in 5 let po izteku pogodbenega razmerja. V primeru kršitve te določbe bo stranka odgovorna v skladu z veljavno civilno in kazensko zakonodajo.
 10. Omejitev odgovornosti
  1. Lastnosti izdelkov, dobavni roki ali cene se lahko tako hitro spremenijo, da podjetje ne uspe prilagoditi podatkov v spletni trgovini. V takih primerih bo podjetje obvestilo kupca o spremembah in mu omogočilo odstop od naročila ali zamenjavo naročenega artikla.
  2. Fotografije ne zagotavljajo nobenih jamstev za lastnosti izdelkov. Podjetje si prizadeva zagotoviti natančne fotografije prodajnih izdelkov, vendar je treba vse fotografije obravnavati kot simbolične.
  3. Podjetje si pridržuje pravico do začasne onemogočitve dostopa do spletne strani v primeru tehničnih težav ali vzdrževalnih del. V primeru tehničnih težav si podjetje pridržuje pravico do preklica vseh naročil, oddanih v času tehničnih težav. V takih primerih bo podjetje stranko takoj obvestilo o tehničnih težavah in ji podalo navodila za nadaljnje postopke. Pred obiskom spletne strani podjetja mora stranka na lastno odgovornost zagotoviti varnost svoje tehnične opreme za dostop do spletne strani in varnost uporabniških imen ter gesel na spletni strani.
  4. Podjetje si pridržuje pravico do odstopa od pogodbe ali izpolnitve pogodbe v primerih, ko naročeni izdelki niso več na voljo, če je zaznano povečano tveganje plačila kupca, če obrazec naročila ni bil pravilno oddan v skladu s splošnimi pogoji ali če je prišlo do očitne napake v ceniku. V vseh takih in podobnih primerih bo stranka takoj obveščena o morebitnem odstopu od pogodbe s strani podjetja.
  5. Podjetje si pridržuje pravico do odstopa od pogodbe, če je ugotovljena bistvena napaka na njegovi strani, v skladu z veljavno zakonodajo.
 11. Pritožbe in reševanje sporov
  1. Za razlago teh splošnih pogojev ali pogodb, sklenjenih med podjetjem in stranko, se izključno uporablja pravo Republike Slovenije. Pogodbeni stranki se zavezujeta, da bosta vse spore reševali na miren način in v primeru izčrpanja vseh izvensodnih poti za dosego dogovora bo spor reševalo pristojno sodišče v Republiki Sloveniji glede na sedež podjetja.
  2. V skladu z zakonsko ureditvijo podjetje ne priznava nobene institucije za izvensodno reševanje potrošniških sporov kot pristojne za reševanje potrošniških sporov, ki bi jih potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.
  3. Podjetje zagotavlja spletno platformo za potrošniške spore, ki je dostopna tukaj.
  4. Podjetje zagotavlja učinkovit in zaupni sistem za obravnavo pritožb. Pritožbo je treba poslati na e-naslov info@uconnect-solutions.com.
  5. V roku 5 delovnih dni od prejema pritožbe bo podjetje potrdilo prejem pritožbe in stranko obvestilo o poteku in trajanju pritožbenega postopka.
 12. Pravica podjetja do odstopa od pogodbe
  1. V primeru kršitve pogojev pogodbe ali teh splošnih pogojev s strani stranke ima podjetje pravico odstopiti od pogodbe brez nadaljnjega obvestila stranki. V takem primeru podjetje vrne morebitne plačane zneske na bančni račun stranke.
  2. Poleg tega ima podjetje pravico odstopiti od pogodbe, če stranka, ki ni potrošnik, postane insolventna ali so njena sredstva na poslovnem računu blokirana več kot 15 dni, ter če je predlagan ali začet postopek prisilne poravnave ali stečajni postopek nad stranko.
  3. Podjetje ima pravico odstopiti od pogodbe, če stranka ne izpolni svojih obveznosti, če stranka podjetju posreduje lažne informacije, ki otežujejo ali onemogočajo izpolnitev pogodbe, ter če ne plača svojih obveznosti po pogodbi in splošnih pogojih.
  4. Glede odstopa od pogodbe veljajo določbe Direktive o pravicah potrošnikov 2011/83/EU.
 13. Mnenja, ocene in priporočila
  1. Mnenja, ocene in priporočila naročnikov so sestavni del spletne strani in so namenjena uporabniški skupnosti. Z objavo mnenja, ocene ali priporočila uporabnik izrecno soglaša s pogoji uporabe svojega mnenja ali komentarja in dovoljuje podjetju, da ga v celoti ali delno objavi v vseh elektronskih in drugih medijih, ki so na voljo javnosti.
 14. Registracija uporabnikov
   1. Možnost spletnega nakupa izdelkov ali naročila spletnih tečajev je omogočena osebam, ki uspešno opravijo postopek registracije na spletni strani podjetja (https://uconnect-solutions.com/my-account/) in postanejo člani spletne trgovine Uconnect Solutions. Za izvedbo “hitrega nakupa / naročila” predhodna registracija ni potrebna.

  </ ol>

 15. Postopek oddaje naročila
  1. V razdelku “trgovina” na spletni strani lahko uporabnik z izbiro možnosti “dodaj v košarico” klikne nanjo. Sistem nato izda obvestilo o uspešnem dodajanju izdelka v košarico blaga, ki ga uporabnik želi kupiti. Ko sistem zabeleži dodan izdelek v košarico, se lahko uporabnik vrne na seznam izdelkov trgovine s klikom na ustrezni gumb ali nadaljuje s postopkom plačila.
  2. Če uporabnik želi odstraniti določen izdelek ali storitev iz nakupovalne košarice, lahko klikne na ikono nakupovalne košarice (zgornji desni kot začetne strani) za dostop do dodanih izdelkov ali storitev, in s klikom na gumb “odstrani” odstrani izbrani izdelek ali storitev. Če uporabnik želi dodati nove izdelke ali storitve v nakupovalno košarico, lahko to stori s klikom na gumb “vrni se v trgovino” in ponovi postopek iz prejšnjega člena teh splošnih pogojev.
  3. Po potrditvi nakupovalne košarice z izbranimi izdelki in storitvami sistem preusmeri uporabnika na obrazec z uporabniškimi podatki. Za izvedbo naročila mora uporabnik izpolniti vsa polja, označena z rdečo zvezdico. Sistem omogoča uporabniku shranjevanje posredovanih podatkov v uporabniškem profilu za prihodnja naročila.
  4. Uporabnik lahko izbere med zgoraj omenjenimi načini plačila.
  5. V primeru, da uporabnik razpolaga s promocijsko kodo ali kuponom podjetja, ga lahko uporabi tako, da ga navede v ustreznem polju pri oddaji naročila.
  6. Pred oddajo naročila lahko uporabnik preveri vse navedene informacije glede naročila, saj sistem po uspešni potrditvi vseh prejšnjih stopenj postopka izpiše vse vnesene podatke. Uporabnik potrdi naročilo s klikom na gumb “oddaj naročilo”. V primeru, da je naročilo uspešno obdelano, sistem izpiše identifikacijsko številko naročila.
  7. Po uspešni oddaji naročila uporabnik prejme sporočilo o potrditvi prejetja naročila na svoj e-poštni naslov.
  8. Registrirani uporabnik lahko kadar koli dostopa do informacij o vsebini in statusu naročila v svojem uporabniškem profilu.
  9. Za preverjanje navedenih uporabniških podatkov in pravilnosti naročila lahko podjetje kontaktira uporabnika na njegovo telefonsko številko.
  10. Za pravne osebe se postopek oddaje naročila razlikuje od standardnega v delu obvezne navedbe imena pravne osebe in njene davčne številke.
 16. Sprejem blaga
  1. Stranka je dolžna prevzeti predmet pogodbe najpozneje v 8 dneh po prejemu pisnega obvestila podjetja o prevzemu blaga.
  2. V primeru dostave blaga preko partnerskih ponudnikov dostavnih storitev je stranka dolžna izvesti prevzem blaga v skladu s pogoji ponudnika dostavnih storitev.


Zadnja posodobitev: 23. maj 2024

Prenesite si brezplačni vodič

Obvladajte svojo neverbalno komunikacijo

Vnesite svoj e-poštni naslov in prejmite priročnik, s pomočjo katerega boste obvladali govorico telesa.